Statut Fundacji Krucza.org

Statut w niniejszym brzmieniu został przyjęty w dniu 2023-10-18.
Pobierz statut w formacie PDF – kliknij tutaj.

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja Krucza.org, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Radosława Michalskiego i Annę Bajor-Traczyńską, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Annę Jędrzejewską w Kancelarii Notarialnej Anny Jędrzejewskiej we Wrocławiu (53-332), ul. Powstańców Śląskich 121/210.

§2

 1. Siedzibą Fundacji jest Wrocław.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Wrocławia, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

§4

Fundacja może ustanawiać certyfikaty oraz odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, którzy przyczyniają się do realizacji jej celów.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§5

Celami Fundacji są:

  1. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  2. integracja mieszkańców wrocławskiego osiedla Gajowice,
  3. wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i dialogu obywatelskiego,
  4. działalność na rzecz budowania aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców osiedla Gajowice,
  5. propagowanie idei partycypacji społecznej,
  6. działalność w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
  7. zwiększenie dostępu do edukacji i nauki dla mieszkańców osiedla Gajowice,
  8. działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  9. promowanie edukacji kulturalnej,
  10. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
  11. wspieranie lokalnych inicjatyw i działań społeczności oraz przedsiębiorców osiedla Gajowice,
  12. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości społecznej (ekonomii społecznej),
  13. działalność na rzecz rozwoju sektora organizacji pozarządowych,
  14. działalność w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
  15. wzmacnianie świadomości ekologicznej lokalnej społeczności, w tym działania wspierające zieleń osiedlową,
  16. inicjowanie i realizowanie programów rewitalizacji obszarów miasta Wrocław, ze szczególnym uwzględnieniem osiedla Gajowice,
  17. wspieranie procesów rewitalizacji społeczno-gospodarczej na osiedlu Gajowice,
  18. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
  19. działalność na rzecz integracji cudzoziemców,
  20. działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
  21. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
  22. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
  23. działalność na rzecz wspierania więzi międzypokoleniowych,
  24. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
  25. promowanie zrównoważonej mobilności,
  26. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.

§6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. prowadzenie diagnoz lokalnych, badania potrzeb odbiorców, konsultacji społecznych,
 2. organizowanie i promowanie wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, społecznych i artystycznych,
 3. wspieranie merytoryczne społeczności lokalnej w działaniach dotyczących poprawy funkcjonowania przestrzeni publicznej i środowiska mieszkaniowego,
 4. organizowanie wystaw, spotkań, festiwali i innych imprez kulturalnych, w tym imprez o charakterze masowym,
 5. organizację warsztatów i różnego rodzaju zajęć cyklicznych lub jednorazowych o charakterze kulturalnym, artystycznym, dydaktycznym, profilaktycznym, terapeutycznym, technologicznym, sportowym i rozrywkowym,
 6. organizowanie spotkań środowiskowych, seminariów, konferencji, debat i dyskusji,
 7. przeprowadzanie akcji oświatowych i informacyjnych, propagatorskich, promocyjnych, obejmujących swoją tematyką cele Fundacji,
 8. działania inicjujące i utrwalające integrację społeczności lokalnej oraz podejmowanie działań pogłębiających lokalny wymiar tożsamości mieszkańców,
 9. tworzenie, testowanie i promowanie nowych modeli działania w obszarze kultury, edukacji i społeczności lokalnych,
 10. podejmowanie współpracy ze środowiskami naukowymi, w tym uczniowskimi, akademickimi i studenckimi.
 11. promocję organizowanych wydarzeń za pośrednictwem mediów i Internetu.
 12. współpracę z placówkami edukacyjnymi i kulturowymi,
 13. organizację działań o charakterze edukacji nieformalnej i pozaformalnej dla grup międzypokoleniowych,
 14. inicjowanie działań na rzecz aktywizacji osób starszych, integrowanie środowisk seniorów oraz promowanie i upowszechnianie różnych form współpracy międzypokoleniowej,
 15. tworzenie i prowadzenie centrów odpowiadających na potrzeby wszystkich grup wiekowych należących do lokalnej społeczności,
 16. gromadzenie i dokumentowanie historii osiedla Gajowice,
 17. pozyskiwanie i adaptację nowych miejsc i przestrzeni na potrzeby działalności społecznej, kulturalnej, edukacyjnej i artystycznej,
 18. współpracę z władzami na szczeblu lokalnym i krajowym oraz innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie celów Fundacji,
 19. podejmowanie działań wspierających tworzenie bezpiecznej i estetycznej przestrzeni lokalnej,
 20. działania wzmacniające poczucie bezpieczeństwa, przynależności i komfortu życia lokalnej społeczności,
 21. działania zmierzające do dbałości o dobra natury oraz promowanie i upowszechnianie działań proekologicznych,
 22. propagowanie idei działalności społecznej oraz wolontariatu,
 23. powoływanie gremiów doradczych, rad społecznych wspierających lokalna społeczność,
 24. wykorzystanie nowych technologii do polepszenia dobrostanu mieszkańców,
 25. prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej,
 26. stymulowanie dzielenia się wiedzą przez członków społeczności mieszkańców i przedsiębiorców Gajowic.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§7

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 zł oraz środki i inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§8

 1. Przychody fundacji pochodzą z:
  1. darowizn, spadków, zapisów,
  2. dotacji i subwencji krajowych i zagranicznych,
  3. zbiórek publicznych,
  4. z działalności odpłatnej,
  5. z krajowych i zagranicznych funduszy pomocowych.
 2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§9

Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

§10

 1. Zarząd składa się z od dwóch do pięciu osób, w tym Prezesa. Fundator/-ka może być członkiem Zarządu.
 2. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Fundatorów na czas nieokreślony.
 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora/-ki,
  2. utraty praw obywatelskich,
  3. śmierci członka Zarządu,
  4. odwołania przez Fundatorów.
 4. Zarząd w całości lub każdy z jego członków może być odwołany przez Fundatorów w dowolnym czasie. Decyzja ta wymaga jednomyślności Fundatorów.

§11

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  2. realizacja celów statutowych,
  3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  5. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  6. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
  7. wnioskowanie do Fundatora/ki o likwidację Fundacji.
 3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 4. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów, Prezes ma głos decydujący.
 5. W przypadku śmierci Fundatora/-ki lub niezdolności do podejmowania czynności prawnych, dotychczasowe kompetencje Fundatora/-ki przechodzą na Zarząd.

§15

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej trzy dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
 5. Zarząd może także obradować w trybie pisemnym, w tym w formie elektronicznej, online lub przy wykorzystaniu innych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość i w tym trybie podejmować decyzje.

§16

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnieni są wszyscy członkowie i członkinie Zarządu samodzielnie. Do zobowiązań majątkowych do 20 tys. złotych wymagany jest podpis jednego członka Zarządu, powyżej tej kwoty – dwóch członków Zarządu.

Rozdział V. Postanowienia końcowe

§17

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd.

§18

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§19

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.